MITTETULUNDUSÜHINGU TALLINNA PEREARSTIDE SELTS PÕHIKIRI

 

MITTETULUNDUSÜHINGU TALLINNA PEREARSTIDE SELTS PÕHIKIRI

Kinnitatud asutamislepinguga 12.06.2001 a.

 

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühingu (edaspidi "Ühing") nimeks on Tallinna Perearstide Selts.

1.2. Ühingu asukoht on Tallinn.

1.3. Ühing on mittetulundusühinguna tegutsev eraõiguslik juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub Eesti Vabariigi seadustest, asutamislepingust ja käesolevast põhikirjast.

1.4. Ühingu eesmärkideks on:

1.4.1. esmatasandi arstiabiga seotud probleemide teadvustamine ja avalikustamine;

1.4.2. koolitustegevus;

1.4.3. esmatasandi arstiabi kvaliteedi tõus, perearsti kutse prestiiži hoidmine, arstieetika ja kollegiaalsuse printsiipide väärtustamine;

1.4.4. Ühingu liikmete juriidiliste huvide kaitse;

1.4.5. Ühingu liikmete majandushuvide kaitse.

1.5. Eesmärkide saavutamiseks Ühing:

1.5.1. korraldab koosolekuid;

1.5.2. teeb koostööd teiste organisatsioonide, füüsiliste ja juriidiliste isikutega;

1.5.3. asutab vajadusel allüksusi ja toimkondi;

1.5.4. publitseerib erialaseid materjale;

1.5.5. kasutab vajadusel konsultantide ja ekspertide teenuseid;

1.6. Ühingu tegevuse põhimõteteks on:

1.6.1. liikmete hääleõiguse võrdsus;

1.6.2. liikmelisuse vabatahtlikkus ja mitteüleantavus;

1.6.3. liikmete ainult põhikirjast tulenevad kohustused ja õigused Ühingu ees;

1.6.4. liikmete õigus avalduse alusel Ühingust välja astuda;

1.7. Ühing võib omada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda kohustusi, tal on iseseisev bilanss, oma sümboolika ja pitsat.

1.8. Ühingu põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine.

1.9. Ühing vastutab oma kohustuste täitmisel kogu oma varaga.

1.10. Ühing on asutatud määramata ajaks.

 

2. LIIKMELISUS

2.1. Ühingu asutajaliikmeteks on asutamislepingu sõlminud isikud, kes võtsid vastu käesoleva põhikirja.

2.2. Ühingu liikmeks võivad olla kõik tegutsevad ning perearsti kutset omavad või seda omandavad arstid, kes aktsepteerivad ühingu eesmärki ja põhikirja ning tasuvad liikmemaksu.

2.3. Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus liikmeks taotleja kirjaliku avalduse alusel. Uus liige loetakse Ühingu liikmeks vastu võetuks pärast liikmemaksu tasumist.

2.4. Liikmel on õigus kirjaliku avalduse alusel Ühingust välja astuda. Liikmemaksu Ühingust väljaastumisel ei tagastata.

2.5. Liikmelisust Ühingus ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada. Ühingu liikme surma korral tema liikmelisus Ühingus lõpeb.

2.6. Ühingu liikmelisus on seotud liikmemaksuga, mille suuruse ning nende tasumise korra määrab üldkoosolek.

2.7. Liikme isikliku avalduse alusel juhatusele on liikmel õigus oma liikmelisust ajutiselt peatada.

 

3. ÜHINGUST VÄLJAARVAMINE

Ühingu liige võidakse juhatuse otsusega ühingust välja arvata, kui ta :

3.1. ei ole kahe järjestikuse aasta jooksul tasunud oma liikmemaksu;

3.2. rikub Ühingu põhikirja või kahjustab Ühingu tegevust olulisel määral;

3.3. on esitanud Ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine Ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.

3.4.Ühingust väljaarvatud liiget teavitatakse juhatuse otsusest kirjalikult ühe nädala jooksul arvates otsuse tegemise päevast. Väljaarvatud liige võib juhatuse otsuse vaidlustada järgmisel üldkoososolekul, mille otsus on lõplik.

 

4. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1. Ühingu liikme õigused ja kohustused sätestatakse seaduses ja käesoleva põhikirjaga.

4.2. Ühingu liikmel on õigus:

4.2.1. osa võtta Ühingu poolt korraldatavatest üritustest

4.2.2. valida ja olla valitud Ühingu juhtimis- ja kontrollorganitesse;

4.2.3. saada teavet Ühingu tegevuse kohta kirjaliku järelepärimise korras, millele juhatus peab vastama kirjalikult 15 päeva jooksul alates kirja saatmise päevast samal informatsioonikandjal kui esitatud järelepärimine.

4.2.4. astuda Ühingust välja;

4.2.5. taotleda oma kutsetöös Ühingu toetust ja kaitset

4.3. Ühingu liige on kohustatud:

4.3.1. täitma põhikirja nõudeid ja ühingu juhtorganite seaduspäraseid otsuseid;

4.3.2. õigeaegselt tasuma liikmemaksu ühingu juhtorganite poolt näidatud suuruses ja tähtajal.

 

5. JUHTIMINE

5.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on selle liikmete Üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik Ühingu liikmed.

5.2. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

5.2.1. põhikirja muutmine;

5.2.2. juhatuse liikmete valimine;

5.2.3. revisjonikomisjoni liikmete valimine;

5.2.4. muude Ühingu töös vajalike organite liikmete valimine;

5.2.5. juhatuse liikmete tagasikutsumine;

5.2.6. majandus aastaaruande kinnitamine;

5.2.7. liikmemaksu suuruse kinnitamine;

5.3 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui selles osaleb üle poole Ühingu liikmetest. Juhul, kui nõuetekohaselt kokku kutsutud üldkoosolek ei ole ebapiisava kvoorumi tõttu otsustusvõimeline, on järgneval korral üldkoosolek otsustusvõimeline vaatamata kokkutulnud Ühingu liikmete arvule.

5.4 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud Ühingu liikmetest või nende esindajatest. Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku. Põhikirja muutmise või Ühingu lõpetamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest. Põhikirjas ettenähtud eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek. Muutmist otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.

5.5 Ühingul on juhatus, mis juhib ja esindab ühingut igapäevases tegevuses. Juhatus koosneb 5-10 liikmest. Juhatus valitakse üldkoosolekul salajasel kirjalikul hääletusel. Juhatus valitakse kaheks aastaks.

Ametisse asunud juhatus valib juhatuse liikmete seast juhatuse esimehe. Juhatus kinnitab juhatuse ning ühingu teiste liikmete kohustused hiljemalt ühe kuu jooksul pärast ametisse asumist.

5.6. Juhatus võtab vastu otsuseid kõikides Ühingu juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või käesoleva põhikirjaga antud üldkoosoleku või Ühingu muu organi pädevusse. Kõik juhatuse otsused protokollitakse. Juhatuse koosoleku protokollid on Ühingu liikmetele avalikud.

5.7. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest. Otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud juhatuse liikmetest. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks juhatuse esimehe poolt antud hääl. Juhatuse koosolekust tuleb selle liikmeid ette teavitada vähemalt 2 nädalat. Kiireloomulistes küsimustes võib juhatus teha otsuseid kokkuleppe korras ilma ametliku koosolekuta, kui küsimusest on teavitatud kõiki juhatuse liikmeid

5.8. Juhatuse liikme võib üldkoosolek tagasi kutsuda kohustuste olulise mittetäitmise või ühingut kompromiteeriva tegevuse korral.

5.9. Juhatuse liikmel on õigus nõuda oma kulude katmist, mis tekivad ühingu huvides tegutsemisel eelnevalt neid kulusid juhatusega kooskõlastades.

5.10. Ühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige. Ühingu lihtliige saab Ühingut esindada juhatuse protokollilise otsusega antud volituste alusel.

5.11. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vajadusel, kuid mitte harvem kui 1 korda aastas, sellest Ühingu liikmetele eelnevalt 30 päeva ette teatades; erakorralise koosoleku puhul vähemalt 10 päeva

5.12. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Ühingu liikmetest.

5.13. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut põhikirja punktis 5.12. nimetatud asjaoludel kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku kokku kutsuda samas korras juhatusega.

5.14. Juhatus korraldab Ühingu raamatupidamise ja on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees vastavalt seadusele.

5.15. Ühingu majandusaasta algab 01.01. ja lõpeb 31.12.

5.16. Juhatus peab arvestust liikmete kohta.

5.17. Juhatus vastab liikmete järelepärimisele vastavalt käesoleva põhikirja p. 4.2.3.

 

6. MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS

6.1. Ühingu vara tekib

6.1.1.liikmete liikmemaksudest ja muudest maksetest,

6.1.2. Ühingu vara kasutamisest ja majandustegevusest saadavast tulust,

6.1.3. riigi ja kohaliku omavalitsuse majandusabist,

6.1.4. annetustest ning muudest laekumistest.

 

7. KONTROLL JA REVIDEERIMINE

7.1. Üldkoosolek teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. milleks üldkoosolek määrab vähemalt 3-liikmelise revisjonikomisjoni, vajadusel ka audiitori.

7.2. Juhatuse liikmed peavad võimaldama revisjonikomisjonil või audiitoril tutvuda kõigi revisjoni või audiitorkontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.

 

8. MUUD TINGIMUSED

8.1. Ühingu tegevus lõpetatakse kohtu või liikmete üldkoosoleku otsusega seadusandluses ettenähtud juhtudel ja korras.

8.2. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed.

8.3. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist antakse Ühingu allesjäänud

vara üle samalaadsete eesmärkidega mittetulundusühingule või sihtasutusele, avalik-õiguslikule

juriidilisele isikule, riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.

8.4. Pärast likvideerimise lõppemist esitavad likvideerijad avalduse Ühingu registrist kustutamiseks.

8.5. Ühingu ühinemine, ja jagunemine toimub seaduses sätestatud korras.